Dodano 2019-07-19 12:17:34 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
WAŻNE!
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19
 
INFORMACJE O NABORZE :
Działania 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ projektu: Rozwój MŚP
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
 
Nabór wniosków rozpoczyna się 28 października 2019 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
 Wnioski składane są w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).
 

RODZAJ UDZIELANEJ POMOCY:

Podstawą udzielenia pomocy będzie regionalna pomoc inwestycyjna na tzw. inwestycje początkowe w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 
W przypadku projektów obejmujących swym zakresem prace budowlane: obligatoryjnym załącznikiem przedkładanym na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jest ostateczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy/robót budowlanych z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu.
 
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu.
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE:
 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
 
 1. dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
 2. dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.
 
Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
 1. dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,
 
 1. dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R:
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.
 
Kwota przeznaczona na konkurs
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 85 000 000 PLN.
 
Dodano 2019-07-15 15:35:11 przez POSD Podkarpacji Osrodek Szkoleniowo Doradczy
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19
 
INFORMACJE O NABORZE :
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ projektu: Rozwój MŚP
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Nabór wniosków rozpoczyna się 1 października 2019 r., a wnioski można składać do 24 października 2019 r. do godziny 15:30.
 
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie jednej z następujących 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.
 
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.
 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.
 • Kwota przeznaczona na konkurs
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 15 000 000 PLN.
 
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA KONKURSU:
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2289-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-nr-naboru-rppk-01-04-01-iz-00-18-006-19
 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]