Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne


Instytucja zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego

 

Typy projektów:

• inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii,
• inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
• inwestycje zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
• inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
• wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami),
• inwestycje z zakresu zarządzania jakością,
• tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm,
a także: usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów.
Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Minimalna/Maksymalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 20 tys. PLN wydatków kwalifikowalnych
Maksymalna wartość projektu: 8 mln PLN wydatków kwalifikowalnych

Wartość dofinansowania :

Minimalna kwota dofinansowania projektów – 10 tys. PLN,
Maksymalna kwota dofinansowania projektów:
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN,
Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN,
Projekty innowacyjne - 2 mln PLN (odpowiednio udokumentowana innowacyjność),
Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata – 5,6 mln PLN (mikro i małe przeds.), 4,8 mln PLN (w przypadku średnich przedsiębiorców_.
Suma dotacji dla jednego przedsiębiorstwa w okresie 2007-2013 nie może przekroczyć 15 mln euro

Poziom wsparcia:

- dla mikro i małych i przedsiębiorstw - do 70 %,
- dla średnich przedsiębiorstw – do 60 %,
Forma płatności: refundacja

 


Koszty kwalifikowane związane z projektem:
1. Prac przygotowawczych, w tym:
• przygotowania dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi ekspertyzami, raportem oddziaływania na środowisko, itp.),
• zakupu nieruchomości,
• przygotowania biznes planu
2. Prac związanych z robotami budowlanymi, w tym:
• przygotowania terenu, prac geodezyjnych,
• prac ziemnych,
• prac budowlanych,
• prac montażowych,
3. Zakupów sprzętu i wyposażenia oraz instalacji,
4. Promocji projektu.
Do współfinansowania nie kwalifikują się następujące kategorie wydatków:
• wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu,
• podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe,
• wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta,
• odsetki od zadłużenia, koszty kredytu.

 

Kryteria jakościowe,które będą brane pod uwagę przy ocenie merytoryczno technicznej:
1. Innowacyjny charakter projektu. Kryteriom oceniane będzie na podstawie SZOP oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających innowacyjność projektu. Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata będą oceniane we współpracy z Podkarpacką Radą Innowacyjności.

Punktacja :
v Innowacyjność w skali firmy – 5 pkt,
v Innowacyjność w skali sektora – 10 pkt,
v Proj. innowacyjne , w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata – 15 pkt,
v Proj. o wysokim potencjale innowacyjnym, , w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata – 25 pkt.

2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców. Kryterium oceniane będzie na podstawie lokalizacji projektu. Kryterium promować będzie podmioty z terenów, gdzie liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców jest najmniejsza. Obszarem do wyliczenia kryterium będzie obszar powiatu.
Punktacja:
v Lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej – 5 pkt,
v Lokalizacja projektu na obszarze od 50 do 100 podmiotów gospodarki narodowej – 10 pkt,
v Lokalizacja projektu na obszarze poniżej 50 podmiotów gospodarki narodowej – 15 pkt,
3. Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu. Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy całości dokumentacji. Kryterium preferować będzie projekty o największym procentowym udziale w nakładach inwestycyjnych w danym projekcie
Punktacja: wg metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych.
4. Liczba tworzonych miejsc pracy. Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu – l. miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją projektu. Promowane będą projekty o najwyższej liczbie powstających miejsc pracy.

Punktacja: 2 pkt za każde miejsce pracy. (suma uzyskanych pkt nie może przekroczyć 10)
5. Wkład wyższy większy od wymaganego. Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego wnioskodawcy w projekcie (liczonego jako udział w kosztach kwalifikowanych.
Punktacja: Za każdy 1 % wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawane będą 2 pkt. Suma uzyskanych pkt nie może przekroszycć liczby 10.
6. Efektywność kosztowa inwestycji. Kryterium oceniane będzie na podstawie kwoty wnioskowanego dofinansownia z EFRR i planowanych efektówekonomicznych.
Punktacja: Punktacja przyznawana będzie rzy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych .
7. Lokalizacja na obszarach wiejskich i/lub w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa. Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarach wiejskich i o wysokim bezrobociu.
Punktacja: Lokalizacja na obszarach wiejskich i o wysokim bezrobociu – 10 pkt.

8. Branża turystyczna. Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa z branży turystycznej.
Punktacja: Branża turystyczna – 10 pkt, Inne branże – 0 pkt.
Kryterium strategiczne
Zgodność projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa.
Według zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz. U. L 124 z 20.5.2003, na kategorie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
W kategorii MSP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
W kategorii MSP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Jednocześnie za MSP (zgodnie z w/w zaleceniem Komisji) nie może być uznane przedsiębiorstwo jeżeli 25% lub więcej kapitału lub praw do głosowania jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub kilka organów państwowych (poza określonymi wyjątkami).
Ponadto wykluczone z dofinansowania będą, MSP które prowadza działalność gospodarcza przez okres krótszy niż 1 rok oraz podmioty które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach innych Programów Operacyjnych - zgodnie z Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

 

Najbliższy termin naboru wniosków o dofinansowanie przewidywany jest na maj 2009 roku.


 


Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

 

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Instytucja zarządzająca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Cel:


Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Beneficjenci:

• Osoby fizyczne , które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:
• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
• kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
• osoby do 25 roku życia,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby po 45 roku życia,
• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Typy projektów:


1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
• wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),
2. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne,
3. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Poziom wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych.

Forma płatności: Zaliczka dla beneficjentów

Cross-financing: Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Przyjmowanie wniosków:


Najbliższy nabór wniosków w województwie podkarpackim przewidywany jest na III kwartał 2008.
 

 


 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

 

Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Cel:
Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby.

Przykładowe rodzaje projektów:


Projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe.
* Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Poziom wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych

Forma płatności: Zaliczka/refundacja.Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”
 

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Cel: Celem działania jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.

Typy projektów:


Projekty I
projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej,
refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej
wsparcie na pokrycie kosztów związanych z unieważnieniem bądź stwierdzeniem wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji
Projekty II
wsparcie na upowszechnianie i popularyzację wiedzy w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, w tym projekty promocyjne i informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców z korzyści płynących z ochrony wartości intelektualnej.

Beneficjenci:

Projekty I: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Projekty II: instytucje otoczenia biznesu

Wartość dofinansowania :
Kwota wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tys. PLN ani nie może przekroczyć 400 tys. PLN

Poziom wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych

Forma płatności: Zaliczka/refundacjaDziałanie 6.1 „Paszport do eksportu”


Instytucja zarządzająca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Cel: Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki przez promocje Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych oraz wzrost wielkości polskiego eksportu i liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące

Typy projektów:


W ramach Działania 6.1 przedsiębiorca uzyska wsparcie z przeznaczeniem na usługi doradcze w zakresie:
• rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę,
• aktów prawnych, przepisów, procedur, ustalonych zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku,
• możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem,
• tworzenia strategii rozwoju eksportu.

Rezultatem doradztwa jest przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu oraz co najmniej jeden z poniższych instrumentów:
• wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
• udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
• udział w zorganizowanych branżowych misjach gospodarczych za granicą,
• uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w ostatnim roku obrotowym przed złożeniem wniosku posiadali udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż:
• 30% w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
• 25% w przypadku małego przedsiębiorcy,
• 20% w przypadku średniego przedsiębiorcy
lub wykazują zdolność do prowadzenia eksportu.

Wartość dofinansowania :

Pomoc finansowa jest udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Maksymalna kwota wsparcia przewidziana jest w wysokości do 150 tys. PLN.

Poziom wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych

Forma płatności: Refundacja
 

Kwota wsparcia na udział w programie "Paszport do eksportu" nie może przekroczyć 150 tysięcy złotych na jeden projekt objęty wsparciem.
 

Działanie 8.1 ,,Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

 

Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Cel:
Celem jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej. Dofinansowane mogą być projekty, które polegają na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Typy projektów:

Wsparcie na realizacje indywidualnych projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.
Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty mające na celu świadczenie usług hostingu oraz rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Przykładowe koszty kwalifikowane związane z projektem:

• koszty zakupu usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych, w szczególności zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych;
• koszty zakupu usług związanych ze świadczeniem i aktualizacją usług elektronicznych, w szczególności zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych;
• wynagrodzenia brutto oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem;
• koszt zakupu usług pomocniczych: transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, świadczonych na zasadach rynkowych;
• koszt zakupu usług księgowych, prawnych, eksperckich i doradczych, translacyjnych;
• koszt zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
• koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń;
• koszty druku materiałów i publikacji;
• koszty prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem;
• koszty zakupu analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu objętego wsparciem;
• koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej;
• koszty zakupu nowych środków trwałych stanowiących sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu objętego wsparciem;
• koszt zakupu używanych środków trwałych stanowiących sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu objętego wsparciem
• raty spłat wartości początkowej środków trwałych, o których mowa w pkt 13 oraz 14 oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 12, z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego;
• koszt zakupu szkoleń specjalistycznych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi elektronicznej dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem i niezbędnych do realizacji projektu, w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych wskazanych w pkt 1 -15, max 1 mln €


Beneficjenci:
mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu: 20 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu: 1 mln PLN

Poziom wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych

Forma płatności: Refundacja

Cross-financing: Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektuDziałanie 8.2 ,,Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu Business-to-Business"


Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Cel: Celem powyższego działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Typy projektów:

• przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym, jak i organizacyjnym prowadzącym do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw,
• wdrażanie nowych lub integracja istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw , mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.
Wsparciem nie będą objęte klastry innowacyjne, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach innych osi priorytetowych PO IG i RPO.
Przykładowe koszty kwalifikowane związane z projektem:

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B,
• zakup nowych środków trwałych, w szczególności sprzętu elektronicznego,
• zakup używanych środków trwałych, w szczególności sprzętu elektronicznego, raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, kwalifikowanych w ramach Działania, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingowej prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości na korzystającego (bez leasingu zwrotnego),
• zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem,
• promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi o udziale finansowym budżetu UE w realizowanym projekcie objętym wsparciem,
• zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem i niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych wskazanych w pkt powyżej.
Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej współpracujący na podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych systemów informatycznych (lub dotychczasowych systemów informatycznych) i automatyzację realizowanych między sobą procesów biznesowych - z wyłączeniem klastrów innowacyjnych.
Minimalna/Maksymalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: 20 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu: 2 mln PLN

Poziom wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych

Forma płatności: Refundacja

Cross-financing: Do 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu
 

 


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

  

POSD Sp. z o.o. (017) 8500678


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]