DOFINANSOWANIE USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MŚP

Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji naboru wniosków  w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP organizowanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Aktualny nabór nr 16/SR/2019 dotyczy wyłącznie małych przedsiębiorstw.

TERMIN NABORU: od 13.05.2019 r. od godz. 7:00 do 31.05.2019 r. do godz. 15:30

Wszelkie informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji/ogloszenie-o-naborze-nr-16-sr-2019?PHPSESSID=67395c728d1b49eedeca51391efe073f
Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkoleń Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo - Doradczego dostępnych na stronie  http://www.posd.pl/kalendarz-szkolen 

Każde szkolenia znajdujące się w ofercie Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo - Doradczego możemy zamieścić na stronie Bazy Usług Rozwojowych!

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Jak otrzymać dofinansowanie do interesującego nas szkolenia ?
  1. Wybierz interesujące Cię szkolenie – jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie chętnie Ci pomożemy.
  2. Skontaktuj się z operatorem Twojego województwa (w tym przypadku z Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego), który pomoże Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy i zweryfikuje poziom dofinansowania, a następnie przygotuje i podpisze z Tobą umowę.
  3. Zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
  4. Zrealizuj szkolenie.
  5. Oceń je.
  6. Opłać fakturę.
  7. Otrzymaj refundacje – skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania refundacji.

 

SZKOLENIA BUR
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą edukacyjnych usług rozwojowych, które dostępne w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH podlegają dofinansowaniu ze środków UE.

Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji naboru wniosków  w ramach Projektu Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”

od 15.04.2019 r. od godz. 7:00 do 10.05.2019 r. do godz. 15:30

UWAGA: DOFINANSOWANIU BĘDĄ PODLEGAŁY USŁUGI ROZWOJOWE, KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA NIE PRZEKRACZA 02.06.2019 r.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność wypełnienia dodatkowego załącznika przez każdego uczestnika projektu pn. "Oświadczenie Uczestnika projektu_uczestnictwo w innych projektach".

Regulamin wsparcia wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty w zakładce Generator kompetencji


Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkoleń Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo - Doradczego dostępnych na stronie  http://www.posd.pl/kalendarz-szkolen 

Każde szkolenia znajdujące się w ofercie Podkarpackiego Ośrodka Szkoleniowo-Doradczego możemy zamieścić na stronie Bazy Usług Rozwojowych!

Dofinansowane szkolenia z BUR od 19.11.2018 do 07.12.2018
                                            Szanowni Państwo,
Dotyczy: Możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia przez przedsiębiorców z kategorii MŚP i ich pracowników mających siedzibę, oddział, miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie  subregionów:
 - rzeszowskiego - SR (powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski),
nabór od 19.11.2018 r. od godz. 7:00 do 07.12.2018 r. do godz. 15:30
- krośnieńskiego - SK: (krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski),
Subregion krośnieński "SK" nabór od 20 listopada do 1 grudnia 2017 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
- tarnobrzeskiego - ST (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski).
NABÓR VIII 22.11.2018-05.12.2018
NABÓR IX 10.12.2018-21.12.2018

Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53A, zaprasza do współpracy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców  zainteresowanych dofinansowaniem usług rozwojowych (dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych), w tym szkoleń.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”

ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

od 19.11.2018 r. od godz. 7:00 do 07.12.2018 r. do godz. 15:30

UWAGA: DOFINANSOWANIU BĘDĄ PODLEGAŁY USŁUGI ROZWOJOWE, KTÓRYCH TERMIN ZAKOŃCZENIA NIE PRZEKRACZA 30.04.2019 R.

Przypominamy, iż przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych oraz utworzyć Profil Uczestnika Instytucjonalnego.

INFORMACJA: nabór nr 9/SR/2018 na dofinansowanie usług rozwojowych skierowany jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu rzeszowskiego. Formularze zgłoszeniowe złożone przez mikroprzedsiębiorstwa zostaną odrzucone.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Wsparcie w ramach naboru skierowane jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Uczestnikiem mogą być wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Możliwe poziomy dofinansowania:

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a) małe przedsiębiorstwa - podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
b) średnie przedsiębiorstwa - podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.
Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50 roku życia,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

a) małe przedsiębiorstwa – limit 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), limit na jednego pracownika: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych),
b) średnie przedsiębiorstwa – limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysiecy złotych).

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w naborze uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa:

  Status przedsiębiorstwa  Alokacja na dany nabór
1 Małe przedsiębiorstwa  243 000,00 PLN
2 Średnie przedsiębiorstwa 125 400,00 PLN

 

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 19.11.2018 r. od godz. 7:00 do 07.12.2018 r. do godz. 15:30.
Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
• osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
• za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Nabór nr 9/SR/2018
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

• telefonicznie: (17) 86 76 217, (17) 86 76 222, (17) 86 76 227
• e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
• w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204
Regulamin wsparcia wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty w zakładce Generator kompetencji

 
Zachęcamy do rejestrowania się w Bazie Usług Rozwojowych  na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, co znacznie przyspieszy proces ubiegania się o dotację na szkolenia.
 
                        Kontakt:
Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.
Ul. Rejtana 53 
35-326 Rzeszów
Tel.(17) 85 00 678
e-mail:  biuro@posd.pl

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zał_1_do Formularza zgłoszeniowego_Dane Uczestnika Projektu

Zał_2_do Formularza zgłoszeniowego_Oświadczenie o spełnieniu kryterium MŚP

Zał_3_do Formularza zgłoszeniowego_Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zał_4_do Formularza zgłoszeniowego _Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc_de_minimis

Zał_5_do Formularza zgłoszeniowego _Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

 

 

 
 
 


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]