1.3 Wsparcie MŚP - Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP - Nr naboru FEPK.01.03-IZ.00-005/24

 Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Dopuszcza się możliwość wsparcia w formie pomocy de minimis usług doradczych bezpośrednio związanych oraz niezbędnych dla wdrożenia wyników prac B+R będących przedmiotem projektu – jako element kompleksowego projektu.
Projekt musi wpisać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.
 

Kto może składać wniosek?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego postępowania są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:
 
a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

c) Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo stałe/ dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.
 
Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania
 
Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE)
  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60%.
Minimalna wartość projektu
  • Nie dotyczy
Maksymalna wartość projektu
  • Nie dotyczy
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie
wynosi 800 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie
wynosi 3 000 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis wynikającego z art. 3 Rozporządzenia 1407/2013.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie robót budowlanych nie może przekroczyć 40% sumy pozostałych wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych.
 
Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formie dotacji warunkowej zgodnie z art. 57 rozporządzenia ogólnego.
Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach
Wnioski należy składać w terminie od dnia 01.03.2024 r. od godz. 0.00 do dnia 15.04.2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wnioskodawca wypełnia i przesyła wniosek o dofinansowanie projektu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: https://wod.cst2021.gov.pl/.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 15.09.2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Niezbędne dokumenty
Dokumenty do pobrania ze strony:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wdrozenia-prac-b-r-innowacji-przez-msp-nr-naboru-fepk-01-03-iz-00-005-24
 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]